Conform Statutului de organizare și funcționare, obiectivele FUNDAȚIEI NANE urmăresc:

  • Îmbunătățirea calității vieții copiilor cu dizabilități
  • Asistența pentru familiile copiilor cu dizabilități
  • Sensibilizarea comunității cu privire la dificultățile copiilor cu cerințe speciale
  • Construirea “Centrului Nane” pentru copii cu dizabilități.

ART. 2  – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE FUNDAȚIEI NANE
2.1. „FUNDAȚIA NANE” își propune ca prin activitățile desfășurate cît și prin serviciile și programele create și oferite în mod individual, să amelioreze calitatea vieții copiilor cu diverse dizabilități, precum și a familiilor acestora, oferindu-le acestora îngrijire specializată, recreere terapeutică, suport și consiliere psihologică, integrare socială individualizată.
Astfel, scopul fundației îl reprezintă construirea, deschiderea, funcționarea și administrarea a unuia sau mai multe centre de îngrijire specializată și de recreere pentru copiii cu dizabilități, având vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani .
2.2. Obiectivele „FUNDAȚIEI NANE” sunt următoarele:
2.2.1. Îngrijire specializată și recreere terapeutică pentru copiii cu dizabilități;
2.2.2. Organizarea și desfășurarea de activități specifice menite să ducă la eliminarea sau diminuarea fenomenului de izolare socială a copiilor cu diverse dizabilități;
2.2.3. Crearea de programe care au ca obiectiv recuperarea, reintegrarea socială, dezvoltarea cât mai aproape de normal a personalității copilului cu dizabilități și dobândirea independenței acestuia;
2.2.4. Acordarea de sprijin psihologic, medical, social, moral și material copiilor cu diverse dizabilități, în vederea adaptării la condițiile speciale de viață și totodată în vederea integrării în mediul social;
2.2.5. Desfășurarea de activități culturale, sportive și de agrement (concursuri, excursii, tabere, schimburi de experiență, etc.) împreună cu copii și tineri din familii obișnuite pentru încurajarea integrării sociale, precum și pentru dezvoltarea și promovarea individuală a copilului cu dizabilități;
2.2.6. Oferirea de cazare cu îngrijire specializată, pe termen scurt, mediu și lung pentru copiii cu dizabilități;
2.2.7. Organizarea de cursuri de specialitate având drept scop instruirea membrilor familiilor în ingrijirea cărora sunt copii cu dizabilități.
2.2.8. Îngrijirea la domiciliu a copiilor cu dizabilități;
2.2.9. Promovarea și reprezentarea drepturilor și intereselor Fundației în relația cu alte asociații și fundații sau alte organizații private, în relația cu structurile sociale și politice legal constituite precum și în relația cu alte instituții ale puterii de stat;
2.2.10. Colaborarea cu persoane fizice sau juridice, acționând în domeniile de interes comun;
2.2.11. Promovarea relațiilor cu alte organisme și formațiuni similare din țară și din străinătate, în plan economic, social și financiar;
2.2.12. Participarea la activități de informare, dezbatere și schimb de experință în cadrul conferințelor, simpozioanelor sau alte activități specifice, în țară și străinătate;
2.2.13. Editarea de publicații periodice (ziare, reviste, buletine, etc.) de informare și dezbatere asupra problemelor sociale ale copiilor cu diverse dizabilități;
2.2.14. Organizarea de seminarii, conferințe, simpozioane, dezbateri, colocvii pe subiecte și tematici de interes pentru activitățile fundației;
2.2.15. Sprijinirea înființării, înființarea și organizarea, potrivit dispozițiilor legale și a principiilor statutare ale Fundației, de societăți comerciale, cluburi, asociații și alte asemenea, care pot ajuta la realizarea scopului și obiectivelor Fundației;
2.2.16. Afilierea la organizații internaționale de prestigiu din domeniul protecției și asistenței sociale a copiilor cu diverse dizabilități;
2.2.17. Organizarea de activități cultural-educaționale și recreative, vizite în țară și străinătate, menite să dezvolte relațiile cu alte asociații, fundații și organizații de profil;
2.2.18. Organizarea de acțiuni în vederea colectării de foduri bănești și materiale necesare realizării activităților fundației;
2.2.19. Atragerea și utlizarea în condițiile legii de resurse financiare sub formă de donații, subvenții, sponsorizări, taxe, cotizații;
2.2.20. Colaborarea cu instituții din țară și din străinătate care pot contribui financiar sau material la susținerea programelor proprii ale fundației, organizarea de conferințe și simpozioane în vederea promovării valorilor și scopurilor fundației;
2.2.21. Creșterea gradului de acces al copiilor cu dizabilități la serviciile sociale prin promovarea și dezvoltarea programelor sociale comunitare care să raspundă nevoilor acestora.
Fundatia poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal și obiectivele Fundației.”

Pentru îndeplinirea acestor obiective, activitatea Fundației este structurată  pe următoarele direcții prioritare de acțiune:

A. Recuperarea, ameliorarea condiției medicale și dezvoltarea aptitudinilor de viață pentru copiii cu necesități speciale.

B. Recreerea, socializarea și integrarea/incluziunea socială a copiilor cu dizabilități .

C. Crearea de centre, cluburi și așezăminte speciale pentru copiii cu cerințe speciale.

D. Acordarea de asistență și consiliere, grupuri de sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități.

E. Promovarea egalității de șanse pentru copiii cu dizabilități.

F. Solidarizarea comunității pentru acceptarea, integrarea și sprijinirea copiilor cu dizabilități.

Direcțiile Prioritare de Acțiune ale Fundației se concretizează în Proiecte și Activități grupate în Programe de acțiune desfățurate pe termen mediu și lung:

  • Programe de socializare a copiilor cu dizabilități
  • Programe de  recreere și dezvoltare a aptitudinilor pentru viață
  • Programe de integrare a copiilor cu dizabilități în comunitate
  • Programe de asistență, consiliere și sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilități
  • Programe de solidarizare a comunității cu problemele copiilor cu dizabilități
  • Programe de recuperare prin terapii alternative (artă dramatică, dans, muzica, pictură, etc.)