Conform Statutului de organizare si functionare, obiectivele FUNDATIEI NANE urmaresc:

  • Imbunatatirea calitatii vietii copiilor cu dizabilitati
  • Asistenta pentru familiile copiilor cu dizabilitati
  • Sensibilizarea comunitatii cu privire la dificultatile copiilor cu cerinte speciale
  • Construirea “Centrului Nane” pentru copii cu dizabilitati.
 “ART. 2  – SCOPUL SI OBIECTIVELE FUNDATIEI NANE PENTRU COPII CU DIZABILITATI
2.1. „FUNDATIA NANE PENTRU COPII CU DIZABILITATI” isi propune, ca prin activitatile desfasurate cat si prin serviciile si programele create si oferite in mod individual, sa imbunatateasca calitatea vietii copiilor cu diverse dizabilitati, precum si a familiilor acestora, oferindu-le acestora ingrijire specializata, recreere terapeutica, suport si consiliere psihologica, integrare sociala individualizata.
Astfel, scopul fundatiei il reprezinta construirea, deschiderea, functionarea si administrarea a unuia sau mai multe centre de ingrijire specializata si de recreere pentru copii cu dizabilitati avand varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani .
2.2. Obiectivele „FUNDATIEI NANE PENTRU COPII CU DIZABILITATI” sunt urmatoarele:
2.2.1. Ingrijire specializata si recreere terapeutica pentru copii cu dizabilitati;
2.2.2. Organizarea si desfasurarea de activitati specifice menite sa duca la eliminarea sau diminuarea fenomenului de izolare sociala a copiilor cu diverse dizabilitati;
2.2.3. Crearea de programe care au ca obiectiv recuperarea, reintegrarea sociala, dezvoltarea cat mai aproape de normal a personalitatii copilului cu dizabilitati si dobandirea independentei acestuia;
2.2.4. Acordarea de sprijin psihologic, medical, social, moral şi material copiilor cu diverse dizabilitati, in vederea adaptarii la conditiile speciale de viata si totodata in vederea integrarii in mediul social;
2.2.5. Desfasurarea de activitati culturale, sportive si de agrement (concursuri, excursii, tabere, schimburi de experienta etc.) impreuna cu copii si tineri din familii obisnuite pentru incurajarea integrarii sociale, precum si pentru dezvoltarea si promovarea individuala a copilului cu dizabilitati;
2.2.6. Oferirea de cazare cu ingrijire specializata, pe termen scurt, mediu si lung pentru copii cu dizabilitati;
2.2.7. Organizarea de cursuri de specialitate avand drept scop instruirea membrilor familiilor in ingrijirea carora sunt copii cu dizabilitati.
2.2.8. Ingrijirea la domiciliu a copiilor cu dizabilitati;
2.2.9. Promovarea si reprezentarea drepturilor si intereselor Fundatiei in relatia cu alte asociatii si fundatii sau alte organizatii private, in relatia cu structurile sociale si politice legal constituite precum si in relatia cu alte institutii ale puterii de stat;
2.2.10. Colaborarea cu persoane fizice sau juridice, actionand in domeniile de interes comun;
2.2.11. Promovarea relatiilor cu alte organisme si formatiuni similare din tara si din strainatate, in plan economic, social si financiar;
2.2.12. Participarea la activitati de informare, dezbatere si schimb de experinta in cadrul conferintelor, simpozioanelor sau alte activitati specifice, in tara si strainatate;
2.2.13. Editarea de publicatii, periodice (ziare, reviste, buletine, etc.) de informare si dezbatere asupra problemelor sociale ale copiilor cu diverse dizabilitati;
2.2.14. Organizarea de seminarii, conferinte, simpozioane, dezbateri, colocvii pe subiecte si tematici de interes pentru activitatile fundatiei;
2.2.15. Sprijinirea infiintarii, infiintarea si organizarea, potrivit dispozitiilor legale si a principiilor statutare ale Fundatiei, de societati comerciale, cluburi, asociatii si alte asemenea care pot ajuta la realizarea scopului si obiectivelor Fundatiei;
2.2.16. Afilierea la organizatii internationale de prestigiu din domeniul protectiei si asistentei sociale a copiilor cu diverse dizabilitati;
2.2.17. Organizarea de activitati cultural-educationale si recreative, vizite in tara si strainatate, menite sa dezvolte relatiile cu alte asociatii, fundatii si organizatii de profil;
2.2.18. Organizarea de actiuni in vederea colectarii de foduri banesti si materiale necesare realizarii activitatilor fundatiei;
2.2.19. Atragerea si utlizarea in conditiile legii de resurse financiare sub forma de donatii, subventii, sponsorizari, taxe, cotizatii;
2.2.20. Colaborarea cu institutii din tara si din strainatate care pot contribui financiar sau material la sustinerea programelor proprii ale fundatiei, organizarea de conferinte si simpozioane in vederea promovarii valorilor si scopurilor fundatiei;
2.2.21. Cresterea gradului de acces a copiilor cu dizabilitati la serviciile sociale prin promovarea si dezvoltarea programelor sociale comunitare care sa raspunda nevoilor acestora.
Fundatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal si obiectivele Fundatiei.” 


Pentru indeplinirea acestor obiective, activitatea Fundatiei este structurata  pe urmatoarele directii prioritare de actiune:

A. Recuperarea, ameliorarea conditiei medicale si dezvoltarea aptitudinilor de viata pentru copiii cu necesitati speciale.

B. Recreerea, socializarea si integrarea/incluziunea sociala a copiilor cu dizabilitati .

C. Crearea de centre, cluburi si asezaminte speciale pentru copiii cu cerinte speciale.

D. Acordarea de asistenta si consiliere, grupuri de sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati.

E. Promovarea egalitatii de sanse pentru copii cu dizabilitati.

F. Solidarizarea comunitatii pentru acceptarea, integrarea si sprijinirea copiilor cu dizabilitati.

Directiile Prioritare de Actiune ale Fundatiei se concretizeaza in Proiecte si Activitati grupate in Programe de actiune desfasurate pe termen mediu si lung:

  • Programe de socializare a copiilor cu dizabilitati
  • Programe de  recreere si dezvoltare a aptitudinilor pentru viata
  • Programe de integrare a copiilor cu dizabilitati in comunitate
  • Programe de asistenta, consiliere si sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati
  • Programe de solidarizare a comunitatii cu problemele copiilor cu dizabilitati
  • Programe de recuperare prin terapii alternative (arta dramatica, dans, muzica, pictura, etc)

Pasul 1 Descarcati formularul si printati-l in doua exemplare.

Formular redirectionare 3.5% din impozit

Pasul 2 Completati rubricile cu datele dumneavoastra in ambele exemplare. Detaliile Fundatiei Nane sunt deja completate de noi. Pasul 3 Pastrati o copie din formularul completat si trimiteti celalalt exemplar la Administratia financiara de care apartineti.Formularul poate fi adus in persoana la sediul Administratiei financiare sau timis prin oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

I N S T R U C Ț I U N I de completare a Formularului 230:

„Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3.5% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, în următoarele situații: — contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora; — contribuabilii optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 3.5% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;

Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult; — contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere: — anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

Formularul se completează în două exemplare: — originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice; — copia se păstrează de către contribuabil. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3.5% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele private. Contract nr./data — se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private. Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată. Documente de plată nr./data — se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private. Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult — căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 3.5% din impozitul anual pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult. Suma — se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult. Codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult — se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei. Cont bancar (IBAN) — se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 3.5% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZĂ Denumirea instituției de credit — se înscrie denumirea băncii de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislației în materie. Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii. Documente anexate — se menționează documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ etc. Documentele se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

Legea 571/2003 /art. 57

“Determinarea impozitului pe venitul din salarii

(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.

(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:

a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:

– deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

– cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

– contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro;

b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

(21) În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.

(3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

(5) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării acestei sume prevăzute la alin. (4) revine organului fiscal competent.

(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) şi (5) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

Norme metodologice de aplicare

Art. 57

106. Venitul brut lunar din salarii reprezintă totalitatea veniturilor realizate într-o lună conform art. 55 alin. (1) – (3) din Codul fiscal de o persoană fizică, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.

107. Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi pe teritoriul României sunt considerate venituri din salarii realizate din România sumele primite de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul în România, precum şi de la angajatori cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, indiferent unde este primită suma.

108. Contribuabilii care realizează venituri din salarii datorează un impozit lunar final, calculat şi reţinut de către plătitorul de venituri.

Pentru impunerea veniturilor din salarii se utilizează cota de impozit de 16%, luându-se în calcul pentru determinarea bazei de calcul a impozitului la funcţia de bază şi deducerea personală stabilită potrivit art. 56 din Codul fiscal, după caz.

109. Drepturile salariale acordate în natură, precum şi avantajele acordate angajaţilor se evaluează conform pct. 74 – 76 şi se impozitează în luna în care au fost primite. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor şi avantajelor în natură primite de angajat se vor anexa la statul de plată.

110. Transformarea în lei a sumelor obţinute, potrivit legii, în valută, reprezentând venituri din salarii realizate în România, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, astfel:

– în situaţia în care veniturile din salarii sunt plătite în cursul lunii sau în cazul încetării raporturilor de muncă, se utilizează cursul de schimb valutar în vigoare în ziua precedentă celei în care se face plata; sau

– în celelalte cazuri, cursul de schimb valutar în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se face plata acestor drepturi.

111. Pentru calculul impozitului lunar aferent venitului realizat, cota de impozit de 16% se aplică asupra bazei de calcul determinate astfel:

a) pentru veniturile obţinute la locul unde se află funcţia de bază, ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:

– deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

– cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

– contribuţiile la fondurile de pensii facultative, potrivit legii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro.

Transformarea contribuţiilor reţinute pentru fondurile de pensii facultative din lei în euro, pentru verificarea încadrării în plafonul anual, se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României în vigoare în ultima zi a lunii pentru care se plătesc drepturile salariale.

Plătitorul de venituri din salarii cumulează sumele în euro reprezentând contribuţiile reţinute pentru fondurile de pensii facultative şi verifică încadrarea în plafonul deductibil prevăzut de lege.

b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Această regulă se aplică şi în cazul veniturilor sub forma:

– indemnizaţiei lunare a asociatului unic;

– drepturilor de natură salarială acordate de angajator persoanelor fizice ulterior încetării raporturilor de muncă;

– salariilor sau diferenţelor de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.

112. În scopul determinării impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se află funcţia de bază se înţelege:

a) pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de muncă, ultimul loc înscris în carnetul de muncă sau în documentele specifice care, potrivit reglementărilor legale, sunt asimilate acestora;

b) în cazul cumulului de funcţii, locul declarat/ales de persoanele fizice.

Funcţia de bază poate fi declarată de angajat în condiţiile legii şi la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial.

113. Suma care reprezintă prima de vacanţă sau o parte din aceasta se cumulează cu veniturile de natură salarială ale lunii în care se plăteşte această primă.

114. Indemnizaţiile aferente concediilor de odihnă se defalchează pe lunile la care se referă şi se impun cumulat cu veniturile realizate în aceste luni.

115. Contribuţiile obligatorii luate în calcul la determinarea impozitului lunar potrivit pct. 111 pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii sunt cele datorate potrivit reglementărilor în domeniu, cum ar fi:

– contribuţia individuală de asigurări sociale;

– contribuţia individuală pentru asigurările sociale de sănătate;

– contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj;

– alte contribuţii individuale obligatorii stabilite prin lege.

116. Se admit la deducere contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât suma acestora să nu depăşească echivalentul în lei a 400 euro pentru fiecare participant la nivelul anului.

117. Nu se admit la deducere pentru calculul lunar al impozitului pe venitul din salarii primele de asigurare voluntară de sănătate.

1171. Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

În categoria entităţilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociaţiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit iar sumele primite din impozit să fie folosite în acest scop.

Formularul 230 se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã de mânã, în douã exemplare, din care unul rãmâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

Instructiuni completare formular 230

2.1. FUNDATIA NANE isi propune, ca prin activitatile desfasurate cat si prin serviciile si programele create si oferite in mod individual, sa imbunatateasca calitatea vietii persoanelor cu diverse dizabilitati..

Când intră pe uşa Centrului „Nane“, Florica, la prima vedere o femeie timidă, devine alt om. Iubeşte copiii cu dizabilităţi din tot sufletul, iar ei simt asta.

Cei mici se agaţă de braţele ei şi se bucură de alinarea pe care le-o aduce un suflet cald care ar merge până-n pânzele albe ca să le facă viaţa mai uşoară.

În anul 1996, Florica Cakmak a adus pe lume o fetiţă superbă, care avea să fie alintată de toată lumea Nane.

Înainte ca micuţa să împlinească 2 ani, o veste teribilă i-a schimbat viaţa cu totul neaşteptat: Nane a fost diagnosticată cu epilepsie.

„N-o puteam lăsa singură nici măcar un minut, îşi aminteşte Florica, orice se putea întâmpla în secunda următoare.

Dar Dumnezeu mi-a dat putere şi, ajutată de fata cea mare, am reuşit să rezistăm, să facem tot ce trebuie pentru Nane”.

Sursa

O mamă singură, cu fetiţa suferind de o boală fără leac, a găsit puterea de a transforma propria dramă într-o speranţă pentru mulţi alţi copii suferinzi.

Cu 17 ani în urmă, atunci când fiica ei cea mică s-a născut cu o formă rară de epilepsie, Florica Cakmak a trecut printr-un cutremur sufletesc, care avea să-i schimbe, din temelii, viaţa. Singură, cu trei fete de crescut, femeia a decis să sacrifice tot ce avea ca să ajute la rândul ei, înființând o fundaţie de ajutorare şi apoi un club de îngrijire kineto şi terapie ABA, pentru copiii aflaţi în dificultate.

„Nu aş renunţa niciodată la ceea ce fac acum.“

„Nimic, în primii doi ani de viaţă ai lui Nane, al treilea copil al familiei noastre, nu a indicat că ar fi bolnavă. Era o fetiţă frumoasă, plină de viaţă şi cu părul buclat ca o păpuşă, pe care toţi o alintam cu „iepuraş“. Până ce, într-o zi… a avut o criză epileptică generalizată, care ne-a aruncat viaţa în haos. Diagnosticul, care indica o formă rară de epilepsie şi un retard neurologic ireversibil, a sunat sec ca o sentinţă, urmat de o perioadă cumplită, când am început un adevărat maraton fără capăt, căutând doctori, tratamente şi soluţii. În primii doi ani, nu puteam accepta ideea că am un copil bolnav, că ea nu se va face bine. Eu şi soţul meu nu încetam să ne învinovățim reciproc pentru faptul că ea este bolnavă. Plângeam noapte de noapte, întrebându-mă de ce mi se întâmplă asta mie, unde am greșit, dacă fac ceea ce trebuie, dacă fac îndeajuns de multe pentru tratamentul și recuperarea ei. Apoi, însă, am început să mă gândesc serios la ce am de făcut, de unde să încep și am decis să renunţ la căsnicie pentru a mă întoarce cu Nane în țară (locuiam de nouă ani în Cipru, unde îmi urmasem soţul, după ce ne-am căsătorit în România), unde era locul potrivit pentru a începe terapie. Am renunţat şi la profesia mea de jurist, cu un masterat în Dreptul Afacerilor, atunci când am înţeles că Nane are nevoie de mine 24 de ore din 24 şi am făcut-o fără pic de regret“, povesteşte Florica.

Peste alţi trei ani de exerciţii şi terapii de recuperare, Nane reuşea să vorbească coerent și aproape corect gramatical, socializa și se simțea foarte fericită, dar atacurile bolii nu au încetat, obligând-o pe mamă să o înscrie, în clasa a treia, la o şcoală specială.

„Acolo am întâlnit, pentru prima dată în viața mea, alți copii cu dizabilităţi şi m-a șocat comportamentul agresiv pe care îl aveau cadrele didactice față de ei, dar m-a şi impresionat enorm dorința lor de apropiere, de a fi îmbrățișați, iubiți, întocmai ca fetiţa mea, căreia i se părea normal să le primească fiincă era stilul nostru de viață. Așa am început să înțeleg ce se întâmplă cu majoritatea copiilor mai puțin norocoși decât Nane, cei ce se lovesc de lipsuri materiale, de lipsa afecțiunii și, cel mai important, de lipsa socializării. Ca să nu mai vorbesc de lipsa terapiilor, foarte costisitoare și atât de necesare, însă cvasi-inexistente în școlile speciale. Sufletul meu parcă s-a sfărâmat a doua oară şi mi-am spus că dacă aș avea o putere i-aș lua pe toți acasă. Şi a apărut ideea unui loc unde să pot aduna cât mai mulți copii cu probleme și să am grijă, atât cât pot, să primească tot ceea ce ar trebui și au dreptul“, mai spune Florica Cakmak, cu glas tremurat din pricina emoţiilor şi a amintirilor.

Aşa a simţit şi aşa a făcut. Şi şi-a urmat gândul, vreme de patru ani în care n-a avut o oră de vacanţă, căutând soluţii, întrebând, zbătându-se, cerând ajutor, având idei, muncind din greu cu propriile mâni… A vrut şi a reuşit să lumineze viitorul unor copii loviţi cumplit de soartă. A reuşit, folosind toate resursele pe care le avea, vânzând un apartament, bijuteriile de familie şi chiar propria maşină, să pună bazele unei fundaţii căreia i-a dat numele fetiţei sale, Nane, care să ajute copiii bolnavi şi fără mijloace materiale şi unde, peste 160 de copii din toată ţara primesc pachete cu alimente, haine sau chiar bani. Un an mai târziu a obţinut un spaţiu provizoriu, unde a deschis Miniclubul „Prietenii lui Nane“, un loc în care 22 de micuţi cu probleme găsesc, fără să plătească nici un leu, ajutor specializat, logopezi, kineto şi psihoterapeuţi ABA, dar şi trei mese calde pe zi.

Sursa: avantaje.ro

Picioarele i se afundă în mocheta rosie, tremurânde. Păşeşte alert, cu braţele ridicate şi cu gura până la urechi. În spatele lui, kinetoterapeutul Cosmin are mâna pregătită să-l prindă la cel mai mic gest de dezechilibru. Îl cheamă Alexandru. Are 8 ani. S-a născut după un accident de maşină, la 5 luni şi jumătate. Mama a ajuns într-un azil, fără să mai ştie cine este sau că în lumea asta există un copil al ei. Tatăl nu l-a recunoscut niciodată, iar băiatul firav şi bolnav a ajuns să fie crescut de o bunică de 80 de ani. Ţinut înfăşurat în cârpe, şi mutat de pe un pătuţ pe altul. Dintr-un colţ de cameră, Florica Cakmak îl priveşte. De doi ani de când îi calcă pragul miniclubului pe care l-a deschis, băiatul e de nerecunoscut. Dacă în trecut nu se putea mişca, nu putea merge, era spastic, avea musculatura atrofiată, dupa 6 luni de lucru intens, zi de zi, băiatul era deja pe picioarele lui. Acum două săptămâni bunica lui Alex s-a prăpădit. De atunci, Florica Cakmak ia copilul acasă la ea în fiecare seară. Aşa simte şi aşa face. Aşa a simţit şi în urmă cu trei ani să puna bazele unei fundaţii care să ajute copiii bolnavi şi pe părinţii lor aflaţi în situaii critice. Fără să le ceară nici un leu. Fundaţia Nane. Mai mult de 120 de copii din toată ţara cărora le trimitea pachete cu alimente, haine sau chiar bani. Un an mai târziu avea să apară şi clubul Nane, şi logopezi, şi psihoterapueţi specializaţi în terapie ABA şi kinetoterapeuţi. O mână de oameni, neplătiţi de nimeni, care doreau însă, să facă minuni.. Să simtă că pot transforma răul în bine, că un necaz poate fi, de fapt, o uşă deschisă către împlinire.

Citeste articolul complet

Cooper Pear lanseaza programul sau de responsabilitatea sociala “E firesc sa iubim copiii deosebiti’’ prin care care ofera un sprijin copiilor cu dizabilitati aflati in grija Fundatiei “Nane”.

Cooper Pear directioneaza cate 1 Euro pentru fiecare client care aplica pe site pentru un credit, in toata luna decembrie, in contul fundatiei.

Cooper Pear lanseaza programul sau de responsabilitatea sociala “E firesc sa iubim copiii deosebiti’’ prin care care ofera un sprijin copiilor cu dizabilitati aflati in grija Fundatiei “Nane”.

Cooper Pear directioneaza cate 1 Euro pentru fiecare client care aplica pe site pentru un credit, in toata luna decembrie, in contul fundatiei.

“Nane” este un centru modern dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu dizabilitati prin ingrijire specializata, consiliere psihologica, programe de terapie individualizata. Va folosi banii obtinuti pentru achizitionarea de hrana,haine, materiale didactice pentru copii, cat si obiecte de mobilier pentru centru.

”Initiativa prietenilor de la Cooper Pear ne-a surprins placut si ne bucuram ca sunt alaturi de noi si de micutii nostri. Speram ca si alte companii sa se implice in astfel de campanii umanitare si sa gasim cat mai multi oameni de suflet care sa se alature demersurilor noastre de a le oferi micutilor o viata mai buna. Ii asteptam sa-i cunoasca si sa descopere inocenta si bucuria enorma din ochii lor.”, a declarat Florica Cakmak – Presedinte Fundatia ”Nane”

Ca si preambul al acestei campanii membrii echipei Cooper Pear au realizat sponsorizari constand in pachete cadou pe care le-au inmanat personal micutilor.

“Este foarte important ca mediul de afaceri sa isi indrepte atentia catre actiuni de responsabilitate sociala prin care sa ajute la bunastarea comunitatii in care isi desfasoara activitatea, astfel a luat nastere parteneriatul cu Fundatia Nane.”, a declarat Vlad Elias – Managing Partner Cooper Pear

“Ne propunem sa generam o atitudine pozitiva fata de implicarea sociala in randul copiilor mai putin favorizati – aceasta este directia strategica de CSR din care face parte programul ”E firesc sa iubim copiii deosebiti’’. In continuarea parteneriatului cu Fundatia “Nane” vom incuraja voluntariatul membrilor echipei Cooper Pear in cadrul centrului prin activitati creative si recreationale alaturi de copii.”, a declarat Diana Balaban – Head of Strategy and Development Cooper Pear

Cooper Pear este o platforma online care se adreseaza celor care doresc sa contracteze un credit sau sa refinanteze unul existent. Website-ul si echipa din spatele sau ofera un suport real atat in procesul de consiliere financiara cat si in indrumarea catre banca si oferta cea mai avantajoasa pentru client conform necesitatilor acestuia.

O fundație care îndrumă zeci de copii pe drumul dificil prin întunericul bolilor de care suferă trage să moară. România întreagă dovedește că nu-i pasă și dă semne că nu-i vrea pe acești copii.

Alexandru a pășit în Fundația Nane în urmă cu un an, pe când avea cinci anișori. Născut prematur, când mama se afla în luna a șasea de sarcină, băiatul s-a trezit singur pe lume. Mama a ajuns la scurt timp într-un sanatoriu, iar tatăl a ales să se dedice familiei sale, din care Alex nu făcea parte. Nu sunt multe de spus despre primii săi ani petrecuți acasă. Crescut de o bunică octogenară, Alex era înfășurat în cârpe din cap până-n picioare și ținut într-un pătuț metalic. În acest pătuț și-a petrecut marea parte a acestor cinci ani, zvârcolindu-se întruna, protejat doar de bizarul său costum de forță.

Alex suferă de mai multe boli, aproape că nu știi cu care să începi: tetrapareză spastică, retard, crize epileptice, iar lista poate continua. Însă, în acest an petrecut la Fundația Nane, a învățat să facă primii pași singur și să găsească forme de comunicare cu personalul care încearcă să îl ajute. Chiar dacă poate părea ciudat, Alex este un caz fericit. Tatăl său susține financiar costul terapiilor. Pentru alți copii însă, cu boli la fel de severe, banii nu vin de nicăieri.

“Pentru ei, a trebuit să căutăm sponsori. La început, m-am gândit că nu o să ne fie prea greu să îi găsim. Dar este fantastic de greu. Unii îți spun pur și simplu: Dacă [părinții] l-au făcut cu handicap, să și-l crească”, explică Florica Cakmak, fondatoarea Nane. România sufletelor se activează doar de Crăciun și Paște, ne spune, atunci când fundațiile primesc zeci de kilograme de alimente pentru copii. “La aceste sărbători religioase, omul își aduce aminte de Dumnezeu și donează. Apoi, însă, parcă totul se șterge cu buretele, omul își vede de viață, nu-l mai interesează suferința altora”, spune una dintre doamnele care face voluntariat la Fundația Nane.

Mâncarea și tot felul de alte bunuri sunt binevenite, însă supraviețuirea se plătește cu bani. Chirie, personal medical responsabil cu terapiile, transport etc. Miniclubul Nane este un loc de vis, atât pentru copilul cu handicap, cât și pentru părinții acestuia. Microbuzul vine dis-de-dimineață și preia copiii de acasă, urmează ore de terapii, joacă și mese regulate, apoi același microbuz îi duce acasă, seara. În acest fel, părinții își pot continua serviciul. Însă, în spatele acestui tratament special, de care aceste familii au nevoie, stau eforturi uriașe.