Povestea Nicoletei

Nicoleta este o fetiţă de 6 ani care nu şi-a văzut părinţii niciodată.

S-a grăbit să apară pe lume şi s-a născut cu grave deficienţe de vedere (retinopatie de prematuritate).

După ce medicii au luptat să o ţină în viaţă şi să ia în greutate, iată că  a sosit şi ziua în care fetiţa a fost adusă în casa parinteasca unde a fost primită cu multă căldură sufletească şi bucurie.

Însă bucuria părinţilor a fost umbrită de vestea năucitoare că fetiţa nu va vedea niciodată. După momente de deznădejde şi disperare, în care credeau că vor muri de supărare, parinţii şi-au dat seama că trebuie să lupte pentru “bulgăraşul lor de aur”.

Au mers din doctor în doctor, la Craiova, Timişoara şi Bucureşti sperând să găsescă pe cineva care să o ajute pe micuţa Nicoleta să vadă frumuseţea florilor, strălucirea soarelui şi bolta înstelată.

Strădaniile le-au fost răsplătite şi au găsit la spitalul de Urgenţă din Bucureşti pe domnul doctor Baltă care, i-a îndrumat către o clinică din Belgia unde, prin operaţie exista posibilitatea de a rezolva problemele îngeraşului.

Cu eforturi finaciare deosebite fetiţa în vârstă de 1 an şi 2 luni a fost dusă în Belgia pentru operaţie sperând că totul va fi bine . Dar n-a fost aşa! După operaţie, retina fetiţei nu s-a lipit în totalitate aceasta sesizând doar lumina.

Deşi medicii din Romania au spus că nu mai este nimic de făcut şi că Nicoleta va rămâne cu această dizabilitate toata viaţa, parintii nu au renunţat la căutări.

A aflat de o clinică oftalmologică din DETROIT, SUA şi au trimis actele medicale ale fetiţei. Mare le-a fost bucuria când au primit vestea că se poate face operaţie acolo, dar când au văzut cât costă au rămăs împietriţi.

Familia Nicoletei este modestă şi nu poate face rost de 30.000 $. Singura şansă ca fetiţa să poată ajunge la clinică, sunteţi dumneavoastră.

Ajutaţi-o pe Nicoleta să vadă!

Pasul 1 Descarcati formularul si printati-l in doua exemplare.

Formular redirectionare 3.5% din impozit

Pasul 2 Completati rubricile cu datele dumneavoastra in ambele exemplare. Detaliile Fundatiei Nane sunt deja completate de noi. Pasul 3 Pastrati o copie din formularul completat si trimiteti celalalt exemplar la Administratia financiara de care apartineti.Formularul poate fi adus in persoana la sediul Administratiei financiare sau timis prin oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

I N S T R U C Ț I U N I de completare a Formularului 230:

„Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3.5% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”

Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, în următoarele situații: — contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora; — contribuabilii optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 3.5% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult;

Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult; — contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere: — anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

Formularul se completează în două exemplare: — originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice; — copia se păstrează de către contribuabil. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. Formularul se pune gratuit la dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Adresa — se înscrie adresa domiciliului fiscal. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală — se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3.5% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele private. Contract nr./data — se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private. Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată. Documente de plată nr./data — se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private. Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult — căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 3.5% din impozitul anual pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult. Suma — se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult. În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult — se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult. Codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult — se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei. Cont bancar (IBAN) — se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 3.5% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZĂ Denumirea instituției de credit — se înscrie denumirea băncii de economisire și creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislației în materie. Suma plătită — se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii. Documente anexate — se menționează documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ etc. Documentele se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

Aceasta este povestea unei mame care imploră pentru copiii săi, sprijin pentru a le oferi “dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o pot atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare”, drept stipulat în Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

“Lupt de aproape 11 ani pentru copiii mei, mă lupt cu sistemul, cu oamenii, cu doctorii, cu viaţa, şi nu vreau să renunţ la ei, aşa cum mă sfătuiesc, culmea, chiar cei ce ar trebui să încurajeze. Sunt copiii altfel, ce ar trebui să facem cu ei? Nu vreau nimic pentru mine, vreau o viaţă pentru copiii mei. Au nevoie de terapii, de o şcoală, de prezenţa altor copii. Nu vreau izolare pentru ei, nu viaţa asta doresc să le-o ofer. Au nevoile lor speciale, dar totuşi sunt copii! Se bucură atunci când sunt plimbaţi, când văd o jucărie nouă, când sunt duşi în locuri noi. Se bucură de o bomboană, suferă atunci când sunt bolnavi, sunt trişti atunci când sunt ţinuţi în casă, se plictisesc, simt şi ei ca şi noi”, este strigătul dureros al Ancăi Popescu, mama lui Bruno şi Marco.

Lupta pentru viaţă

Bruno şi Marco sunt fraţi gemeni, s-au născut în anul 2002, luna ianuarie, la maternitatea Cantacuzino. Naşterea prematură după un travaliu prelungit nepermis de mult, 72 de ore, creează bebeluşilor grave probleme de sănătate. Echipa de neonatologie condusă de doctorul Adrian Crăciun, face tot ce e omeneşte posibil să ţină gemenii în viaţă. Plămânii micuţilor cedează şi au nevoie de intubare pe ventilaţie asistată. Spitalul dispune doar de un ventilator, asftel că Anca Popescu, mama copiilor, este pusă să aleagă unul dintre ei. Sfâşietor moment, trebuie să decidă dacă trăieşte Bruno sau Marco. După minute care au părut ani, doctorul Adrian Crăciun face alegerea; Bruno este pus pe ventilaţie asistată, el este mai slăbit, lui Marco i se face ventilaţie manuală.

O succesiune de împrejurări grave aduc şi mai multă suferinţă familiei Popescu. Gemenii contactează un microb intraspitalicesc şi fac septicemie, iar antibioticul necesar lipseşte din farmacii.

În urma controlului oftamologic bebeluşii sunt diagnosticaţi cu retinopatie de prematuritate stadiul 3+, şi trebuiesc operaţi de urgenţă. Doctorul oftamolog descrie părinţilor o situaţie halucinantă: intervenţia se face doar în Belgia, costă 6.000 $ pentru un singur ochi, dacă nu fac rost de 24.000 $ în două săptămâni, Bruno şi Marco vor orbi. “Pentru că în Braşov este altă ţară, ne-am pornit într-acolo de urgenţă, aflasem că în acel loc profesează doi doctori care operează copii prematuri; doctorii Ştefan Sisak şi Diana Cormoş mi-au operat copiii de retinopatie”, spune Anca zâmbind.

La opt luni, în urma unui control neuropsihiatric, Bruno este diagnosticat cu parapareză spastică, iar Marco cu tetrapareză spastică. Programele de recuperare au devenit obiectivul principal pentru familia Popescu, micuţii fac frecvent kinetoterapie şi fizioterapie.

Autor: Daniela Tontsch